Članstvo

Članom Društva može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja dobrovoljno pristupi Društvu sa željom da se bavi aktivnostima utvrđenim u ovom Statutu, drugim aktima planinarskih udruga te planinarske etike. Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti članovi Društva, ali bez prava odlučivanja u tijelima Društva. Redovni članovi Društva mogu sudjelovati u radu tijela Društva sa navršenih 16 godina života.

Članovi društva mogu biti redovni i počasni:

Redovnim članovima smatraju se odrasli i mladež koji redovno plaćaju članarinu i aktivno sudjeluju u radu Društva. Mladeži Društva smatraju se članovi do navršenih 18 godina, izuzetno do stupanja u radni odnos, a tada najdulje do navršenih 25 godina.

Počasni član bira se doživotno zbog izuzetnog doprinosa razvoju planinarstva i Društva.

Članom Društva postaje se predajom uredno ispunjene i potpisane pristupnice, plaćanjem članarine koja iznosi 80,00 kuna, te dobijanjem članske planinarske iskaznice koja košta 10,00 kuna.
Svaki član Društva može:

– aktivno sudjelovati u radu Društva, njegovim tijelima te sudjelovati u donošenju odluka,

– birati i biti biran u tijela Društva i tijela drugih udruga i saveza u koje je Društvo udruženo,

– koristiti povlastice koje proistječu iz članstva u Društvu,

– biti pravovremeno i objektivno informiran o radu Društva,

– biti pohvaljivan i nagrađivan za svoje aktivnosti u radu Društva.

 

Za člana skupštine i ostalih tijela drugih udruga i saveza u koje je Društvo udruženo ne može biti birana osoba koja:

– je član pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osoba koja je to bila u posljednje tri godine,

– je član tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osoba koja je to bila posljednje tri godine,

– koja svojim djelovanjem može neposredno utjecati na sustav natjecanja u športskim djelatnostima Društva, a osobito menadžer u športu, kao i osoba koja je to bila u posljednjih godinu dana.

 

Dužnosti članova Društva jesu:

– aktivno se baviti planinarskim aktivnostima u skladu sa svojim sklonostima, fizičkim i drugim mogućnostima,

– zalagati se za razvoj i unapređivanje planinarstva,

– pridržavati se pravila i normi planinarske organizacije,

– izvršavati zadatke povjerene mu od Društva,

– čuvati imovinu Društva,

– redovito plaćati članarinu.

 

Članstvo u Društvu prestaje dobrovoljnim istupom, neplaćanjem članarine i to istekom godine u kojoj nije plaćena članarina, isključenjem iz Društva, prestankom rada Društva ili smrću. Članstvo prestaje isključenjem ako član prekrši odredbe ovog Statuta ta ako svojim postupcima šteti ugledu Društva ili narušava pravila planinarske etike. Isključenje može biti privremeno ili trajno, a odluku o tome donosi Sud časti Hrvatskog planinarskog saveza. Pokretanje postupka, njegovo provođenje i donošenje odluke o isključenju regulirani su posebnim pravilnikom Hrvatskog planinarskog saveza.